* උභයවීර සදහම් අරණ සම්පූර්ණයෙන්ම ගොඩන`ගලා තියෙන්නෙ දායකයන්ගෙන් ලැබෙන ආධාරවලින්...


තරංග රත්නවීර

...