අද වන විට ලෝකයේ ප්‍රමුඛස්ථානය බවට පත්ව ඇති විෂය වන්නේ තොරතුරු...