දිගයි කැමති නම් කියවන්න

මං කැම්පස් යන හැම එකාටම බනින්නෙ...