ඇත්තටම මට මේක ලියන්න හිතුනෙ අද මට සිද්දවුනු දෙයක් නිසා. අද...